Nowy film w każdy piątek

Wzór Reklamacja Lotnicza

TWÓJE DANE

DANE LINII LOTNICZYCH
(możesz je pobrać ze strony linii)

Potwierdzenie złożenia wniosku o odszkodowanie zgodnie z art. 7 Rozporządzenie (WE) nr 261/2004

Szanowni Państwo,

Wnoszę o odszkodowanie dotyczące lotu nr ……, który zarezerwowałem z …… do …… w dniu …… r.
…… (krótki opis zaistniałej sytuacji i powodu złożenia wniosku)
Problem nie polegał na wyjątkowych okolicznościach czy aktach bożych.
Ze względu na odwołanie lotu mam prawo do odszkodowania za 600€.

Uwzględniając:
- art. 1 ust. 1 lit. b, art. 2 lit. l, art. 3 ust. 1 lit. a i ust. 2, art. 5 ust. 3 i art. 7 ust. 1 lit. c w związku z motywami 14 i 15 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie nr 295/91/EWG (Dz.U. WE L z 2004 r., Nr 46, poz. 1) oraz;
- wiążącą wykładnię tych przepisów - z mocy art. 263 i art. 267 TFUE - wyrażoną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w: wyroku z dnia 22 grudnia 2008 r. sygn. C-549/07 (Wallentin-Hermann), wyroku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawach połączonych sygn. C-402/07 i C-432/07 (Sturgeon i in.), wyroku z dnia 12 maja 2011 r. sygn. C-294/10 (Eglītis i Ratnieks), wyrok z dnia 13 października 2011 r. sygn. C 83/10 (Rodríguez i in.) i wyroku z dnia 17 września 2015 r. sygn. C-257/14 (van der Lans), wyrok z dnia 11 maja 2017 r. C-302/16 (Krijgsman), a także;
- pkt 3.2.1., 3.2.2., 3.2.5., 3.2.6., 4.4.4. i 5 Zawiadomienia Komisji Europejskiej dot. Wytycznych interpretacyjnych dotyczących rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady sygn. 2016/C 214/04 (Dz.U. WE C z 2016 r. Nr 214, poz. 5) – źródło: strona internetowa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
wnoszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszej reklamacji, ze względu na odwołanie lotu w dniu …… r. na trasie …….

Jeśli nie otrzymam od Państwa odpowiedzi w wyżej wymienionym terminie, podejmę się natychmiastowej pomocy prawnej.
Z poważaniem,

IMIĘ I NAZWISKO
DATA

© julia caban | Blogger Template Created by pipdig